Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených 
so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku je 79,67€.
Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Príspevok na pohreb

Uplatnenie príspevku na pohreb

Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného orgánu, v mieste úmrtia resp. pohrebná služba. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom ÚPSVR.

K žiadosti sa prikladá:
úmrtný list (originál + fotokópia)
občiansky preukaz žiadateľa

Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.