Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Výška príspevku na pohreb je 79,67 €. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Príspevok na pohreb

Žiadosť o príspevok na pohreb

Tlačivo žiadosti vydáva potvrdené naša pohrebná služba pri vybavení pohrebu. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb musí byť plnoletá fyzická osoba .Oprávnená osoba  si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním potvrdenej  písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého.

Podmienky nároku na príspevok
- zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
- trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
- trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zosnulého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zosnulého na území Slovenskej republiky.